Qiangshun Guan
Qiangshun Guan Graduate Student, PHD ENGR