Shaikhah Almteiri
Shaikhah Almteiri Graduate Student, M.SC PEEG